Tag Archives: external link

External trong marketing

External link là bất kỳ liên kết nào được đăng trên một website khác nhưng trỏ đến tài nguyên web của bạn. Nếu một trang web khác có chứa link trỏ về website của bạn thì link này là một External Link. Nó dẫn dắt người truy cập đi đến đến trang web của bạn….

G

Bấm để gọi ngay